Leestijd: 5 minuten

Algemene voorwaarden

FEEM Magazine
st. Nikolaasstraat 29
5268 EH Helvoirt
contact via: support@feemonline.nl
Of: 0611923361.

House of FEEM bestaat uit meerdere onderdelen:
FEEM Magazine
FEEM Community
FEEM Passie&Talent Project
Deze algemene voorwaarden zijn op al deze pijlers van toepassing. In het algemeen spreken we van FEEM, waarbij we het desbetreffende onderdeel bedoelen.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over o.a. lidmaatschap, abonnementen, abonnee en/of leden. Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over FEEM wordt specifiek bedoeld FEEM Magazine, ingeschreven bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 73477575. Ons btw-idnummer is: NL001747627B77.

Artikel 2.Toepasselijkheid

Alle leden kunnen deze algemene voorwaarden inzien op de website van FEEM. Leden van de FEEM Community verklaren door aanmelding van het lidmaatschap de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. FEEM Magazine is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

FEEM Community

Artikel 3. Het abonnement

Het abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft toegang tot alle onderdelen die horen bij het afgesloten type abonnement. Het abonnement wordt per keer afgesloten voor 12 maanden. FEEM Magazine behoudt zich het recht voor om niet te verlengen.

3 A. Opzegtermijn

 

  • Je sluit een lidmaatschap af per jaar.
  • Deze termijn van een jaar geldt alleen voor het eerste jaar. Na dat eerste jaar kan er per kwartaal opgezegd worden.
  • Je betaalt per maand of per kwartaal. Dit mag je zelf kiezen en verloopt via automatische incasso. Vinden we wel zo handig.
  • Je houdt zelf bij wanneer jouw jaarlijkse termijn voorbij is als je wil opzeggen. Iets met #eigenverantwoordelijkheid
    Bijvoorbeeld: je sluit aan per 1 juni 2024. Dan ben je dus lid van 1 juni 2024 t/m 1 juni 2025 en vervolgens van 1 juni 2025 t/m 31 augustus 2025, etc. Wil je niet verlengen? Zorg dan dat we uiterlijk 10 dagen voor het ingaan van je volgende termijn jouw opzegging binnen hebben. Dit kan niet per terugwerkende kracht als het eenmaal is afgeschreven. Je zegt dus uiterlijk op 20 mei 2025 of 21 augustus 2025 op. 
  • De allereerste maand van je lidmaatschap is hierop een uitzondering. Bevalt het lidmaatschap niet? Dan kun je in je eerste maand gewoon opzeggen.
  • Het kan ook zijn dat wij ervoor kiezen om jouw lidmaatschap niet te verlengen. Uiteraard bespreken we dat eerst met je.
  • Wil je opzeggen? (Kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen! 😉 Stuur even een mail naar administratie@feemonline.nl Wij zullen je altijd een bevestiging sturen dat het goed is aangekomen. Komt deze niet? Neem dan even contact op om er zeker van te zijn dat je opzegging goed is ontvangen. Dit is jouw verantwoordelijkheid.
  • Ben je ergens niet tevreden over? Dan gaan we ervan uit dat je niet meteen wegloopt, maar eerst gewoon even persoonlijk contact zoekt. Dan kijken we samen of we een oplossing kunnen vinden. Vinden wij heel vanzelfsprekend.

3 B. Betalingsvoorwaarden

Lidmaatschapsgelden worden voldaan in kalendermaandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, heeft FEEM het recht om kosten in rekening te brengen. Indien FEEM een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde lid.

De factuur voor het lidmaatschap wordt meegestuurd met de eerste betaling.

Artikel 4. Beëindiging van het lidmaatschap vanuit FEEM Magazine

FEEM behoudt zich het recht om het abonnement zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat het lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap of onacceptabel gedrag vertoont binnen de community.

Artikel 5. Communicatie

Wijziging van een e-mailadres kan het lid doorgeven aan: support@feemonline.nl. Zodra er wijzigingen zijn binnen FEEM Magazine ontvangt de abonnee hierover een e-mail.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Deelname aan de community van FEEM is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. FEEM kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor adviezen die door andere leden of teamleden van FEEM worden gegeven.

Het lid neemt contact op met FEEM Magazine als zij niet tevreden is met de dienstverlening, of het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar: support@feemonline.nl met daarin de klacht zo uitgebreid mogelijk beschreven. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

Artikel 7. Overmacht

Mocht de community of het magazine door een technische storing tijdelijk niet toegankelijk zijn, is FEEM hiervoor niet aansprakelijk.

FEEM Magazineboek

Artikel 8. Bestelling fysieke FEEM Magazine
8.1. Wil je na aankoop in de pre-order je bestelling annuleren? Dit kan tot maximaal 14 dagen na aankoop. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
8.2. Gaat de druk van het magazine niet door doordat er te weinig bestelling zijn, dan ontvang je je geld terug.
8.3. Er wordt geen garantie gegeven wanneer het magazine exact verzonden wordt. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend. De verwachtte verzendtijd wordt duidelijk gecommuniceerd. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

FEEM Event

Artikel 10
10.1. Events (zoals meetings, seminars en andere bijeenkomsten) georganiseerd door FEEM zijn geheel op eigen risico.

10.2. Afmelden? Restitutie is niet mogelijk. Je mag altijd iemand anders laten komen in jouw plaats. Dit graag wel doorgeven aan support@feemonline.nl
10.3. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Algemeen

Artikel 11 Klachten

11.1.  Mocht je ontevreden zijn over het magazine, de community of het passie&talent project, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door een mail te sturen naar redactie@feemonline.nl. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
11.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het bestellen of ontvangen melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 13 Privacy

13.1 Wij nemen de privacy van de deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14 Overig

14.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen FEEM en jou overeengekomen zijn.
14.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

14,3 We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
14.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.


Artikel 15 Geschillen

15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

FEEM Magazine is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen worden op de website www.feemonline.nl vermeld.

© FEEM Magazine 1 december 2021